ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. inwestycji i rozwoju

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Inwestycji i Rozwoju

Data udostępnienia: 2019-02-06

Ogłoszono dnia: 2019-02-06 przez Edyta Napieralska

Termin składania dokumentów: 2019-02-18 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Starosta Krośnieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie - wyższe: budowlane lub pokrewne, techniczne lub pokrewne, ekonomiczne lub pokrewne, zarządzanie lub marketing lub administracja.
 2. 3 letni staż pracy.
 3. Znajomość przepisów z zakresu prowadzenia inwestycji.
 4. Prawo jazdy min. kat. B.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Obywatelstwo polskie.
 7. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej.
 2. Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego.
 3. Biegła obsługa komputera i pakietów biurowych.
 4. Umiejętność obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego w stopniu dobrym.
 5. Rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym:
a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych,
b) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu,
c) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów i inwestycji w jednostkach organizacyjnych.
2. Prowadzenie spraw z zakresu opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawstwo robót budowlanych.
3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie prac projektowych lub budowlanych związanych z realizacja inwestycji.
4. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji powiatowych, w tym:
a) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych z uwzględnieniem szczegółowej analizy dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
c) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,
przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,
d) koordynacja wykonawstwa robót w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo-rzeczowym,
e) zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
f) nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych,
g) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych,
h) przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego.
6. Rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
a) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
b) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
c) przekazywanie na majątek użytkownika zrealizowanego zadania.
7. Sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych.
8. Przygotowywanie materiałów dotyczących realizowanych procesów inwestycyjnych i remontowych na potrzeby organów samorządu oraz udział w posiedzeniach komisji Rady Powiatu poświęconych zadaniom inwestycyjno-remontowym.
9. Monitorowanie, zbieranie i analizowanie danych oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresu prowadzonych działań inwestycyjnych.
10. Realizacja zadań wynikająca z nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych.
11. Realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dóbr kultury, w tym ustanawianie społecznych opiekunów zabytków na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.
12. Opracowywanie zasad przyznawania dotacji z budżetu Powiatu na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru i realizacja zadań w tym zakresie.
13. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych.
14. Monitorowanie, zbieranie i analizowanie danych oraz przygotowywanie sprawozdań z zasobów obiektów zabytkowych na terenie powiatu.
15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w realizacji wspólnych projektów.
16. Współpraca ze stanowiskiem ds. koordynowania projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizacje inwestycji.
17. Inicjowanie i koordynacja opracowania założeń i projektów programów społeczno-gospodarczych, w tym m.in. Programu Rozwoju Powiatu, Programu opieki nad zabytkami, programów rozwoju lokalnego.
18. Kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego.
19. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi
i innymi instytucjami w realizacji wspólnych projektów, w tym:
a) prowadzenie konsultacji w zakresie kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,
b)  inicjowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,
c) sporządzanie  merytorycznych sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami.
21. Przygotowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych, w tym:
a) przygotowywanie ogłoszenia konkursowego,
b) zbieranie i analiza ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
c) przeprowadzenie procedury konkursowej,
d) przeprowadzanie procedury przyznania dotacji w formie tzw. „małych grantów”,
e) przygotowywanie umów z organizacjami pozarządowymi,
f) przygotowywanie dokumentów na potrzeby Wydziału Finansowego w celu przekazania dotacji dla organizacji pozarządowych,
g) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem dotacji w ramach zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
22. Prowadzenie kontroli merytorycznych organizowanych w podmiotach (stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych) otrzymujących dotacje z budżetu powiatu.
23. Sporządzanie merytorycznych sprawozdań z realizacji „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi”.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna na stronie: http://bip.powiatkrosnienski.pl/122/Druki_do_pobrania/
 2. list motywacyjny;
 3. CV - Curriculum
 4. kopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
 6. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe;
 8. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku urzędniczym;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego.
 11. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy min. kat. B.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-18 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS – IR:
- osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, pok.115 (I piętro) 
ul. Piastów 10B,
- lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.02.2019 r. do godziny 15:00.
 
W przypadku wysłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu oferty do Starostwa.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej:  www.bip.powiatkrosnienski.pl
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 
Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Pani Kamila Misa w godz. pracy Starostwa, pok. nr 105 (tel. 68 383 02 17).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Napieralska Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Garczyński Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 15:13:42
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 15:14:43
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 15:14:43
Artykuł był wyświetlony: 91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu