ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Geodeta Powiatowy

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym pow. 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH I PRAC KARTOGRAFICZNYCH

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kerowców

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa - aktualizacja opłat rocznych, naliczanie opłat

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Pozwolenie na budowę i zmiana pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Prawo jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Prowadzenie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Przeniesienie własności działek dożywotnich (zwrot działek dożywotniego użytkowania)

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Przeniesienie własności działek siedliskowych

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Przyjęcie dokumentacji geologicznej i geologiczno-inżynierskiej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Przyjęcie dokumentacji hydroogeologicznej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Rejestracja pojazdu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Rejestrowanie dzienników budowy

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Rejestrowanie sprzętu pływającego

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Trwały zarząd – ustanawianie, wygaszanie, naliczanie i aktualizacja opłat rocznych

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Udostępnianie informacji publicznej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Udostępnianie nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Wydział Finansowy - FK

Udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Wydział Finansowy - FK

Udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Wydział Finansowy - FK

Udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych

Wydział Finansowy - FK

Udzielanie informacji dotyczącej złoża i koncesji na wydobycie kopaliny dla działek.

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Udzielanie informacji w zakresie konkursów dla organizacji pożytku publicznego

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Udzielanie Informacji z Rejestru Gruntów, Budynków i Lokali – Komornikom, Policji, CBŚ, Urzędowi Skarbowemu itp.

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Uprawnienia imienne dla diagnostów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Uzgadnianie tras imprez o charakterze religijnym z kościołami i związkami wyznaniowymi

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydanie zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika rzeczy lub osób

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wydawanie decyzji na realizację inwestcji drogowych

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie decyzji na zabiegi w lesie

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie decyzji określającej kierunek rekultywacja gruntów

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie decyzji zatwierdzającej plan monitorowania emisjami CO2

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie kart wędkarskiej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wydawanie licencji. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym; pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - dotyczy prowadzących instalację, wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie zaświadczeń dotyczących: - wykreślenia ciężaru realnego z działu III księgi wieczystej - wykreślenia wzmianek scaleniowo-wymiennych z działu III księgi wieczystej - potwierdzania nadania nr porządkowych budynków, pow. użytkowych budynków

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu oraz innych zaświadczeń

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie zaświadczeń w sprawie planu urządzenia lasu dla działek

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie zezwolenia na transport odpadów

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenów gminnych

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Wyrażenie zgody na wejście na grunt Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi inwestycjami

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Zatwierdzenia czasowej/stałej organizacji ruchu, opiniowane stałej/czasowej organizacji ruchu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Zezwolenie na wycinkę drzew usytuowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu