ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Budowinictwo: Wydawanie decyzji na realizację inwestcji drogowych

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownictwo Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownictwo: Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownictwo: Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu oraz innych zaświadczeń

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownictwo: Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownictwo: Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownictwo: Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownictwo:Pozwolenie na budowę i zmiana pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownictwo:Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownistwo: Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Budownistwo: Rejestrowanie dzienników budowy

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Ewidencja nieruchomości skarbu państwa, w tym będących w użytkowaniu wieczystym

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Geodeta Powiatowy

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Geolog Udzielanie informacji dotyczącej złoża i koncesji na wydobycie kopaliny dla działek.

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Geologia: Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym pow. 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Geologia: Przyjęcie dokumentacji geologicznej i geologiczno-inżynierskiej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Geologia: Przyjęcie dokumentacji hydroogeologicznej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Lasy: Prowadzenie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Lasy: Wydawanie decyzji na zabiegi w lesie

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Lasy: Wydawanie zaświadczeń w sprawie planu urządzenia lasu dla działek

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH I PRAC KARTOGRAFICZNYCH

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Ochrona środowiska Wydawanie decyzji zatwierdzającej plan monitorowania emisjami CO2

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenów gminnych

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Rejestrowanie sprzętu pływającego

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Wydawanie decyzji określającej kierunek rekultywacja gruntów

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Wydawanie kart wędkarskiej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - dotyczy prowadzących instalację, wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ochrona środowiska: Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kerowców

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Określanie granic gospodarstw rolnych w drodze orzeczenia o wykonaniu aktu nadania

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Prawo jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Przekazywanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Przeniesienie własności działek pod zabudowaniami

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Przyznanie własności działek dożywotnich

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Rejestracja pojazdu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Sprzedaż nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Trwały zarząd – ustanawianie, wygaszanie, naliczanie i aktualizacja opłat rocznych

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Udostępnianie informacji publicznej

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - BS

Udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Wydział Finansowy - FK

Udzielanie informacji nt. rozgrywek w ramach Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych

Udzielanie informacji w zakresie konkursów dla organizacji pożytku publicznego

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych

Udzielanie informacji w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych

Udzielanie informacji w zakresie realizacji programu ochrony nad zabytkami

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych

Udzielanie Informacji z Rejestru Gruntów, Budynków i Lokali – Komornikom, Policji, CBŚ, Urzędowi Skarbowemu itp.

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Uprawnienia imienne dla diagnostów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Ustalenie ( naliczanie ), aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Ustalenie odszkodowań dla właścicieli ( użytkowników wieczystych ) nieruchomości którym część zajęto pod drogi publiczne ( gminne lub powiatowe )

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Ustalenie stron, składanie pozwów do sądu powszechnego o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, udział w rozprawach

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji i Kartografii - GK

Uzgadnianie tras imprez o charakterze religijnym z kościołami i związkami wyznaniowymi

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Wydanie zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika rzeczy lub osób

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wydawanie licencji. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym; pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wydawanie zaświadczeń dotyczących - wykreślenia wzmianek scaleniowo-wymiennych z działu III księgi wieczystej, potwierdzania nadania nr porządkowych budynków, pow. użytkowych budynków, rodzajów zabudowy, wykreślanie hipotek ustanowionych na rzecz powiatu

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Wyrażenie zgody na wejście na grunt w związku z prowadzonymi inwestycjami

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Zakup nieruchomości lub ich części w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości skarbu państwa lub powiatowych

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Zatwierdzenia czasowej/stałej organizacji ruchu, opiniowane stałej/czasowej organizacji ruchu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KM

Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Zezwolenia na zakładanie urządzeń technicznych na nieruchomościach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, jeżeli nie wyrażają zgody

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN

Zezwolenie na wycinkę drzew usytuowanych na nieruchomościach

Wydział Gospodarki Nieruchomościamii - GN
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu